• slide_01

Algemene Voorwaarden

 1. Pril Adviesbureau is een in Den Haag gevestigde eenmanszaak. Pril Adviesbureau oefent de praktijk uit van jurist.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Pril Adviesbureau en uitgevoerd door mevrouw mr. I.V.Th. Pril. Vervolgopdrachten worden beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke opdracht.
 3. Ter uitvoering van een opdracht mag mr. Pril, onverminderd haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht, zo nodig gegevens van of over de cliënt aan derden ter beschikking stellen.
 4. Mr. Pril is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht. mr. Pril is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van zulke derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden kan mr. Pril (mede) namens de cliënt aanvaarden.
 5. Mr. Pril mag zich beroepen op haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht ongeacht het standpunt dienaangaande van de cliënt.
 6. De cliënt staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. De opdracht vangt aan nadat de cliënt de gevraagde informatie juist en volledig aan Pril Adviesbureau ter beschikking heeft gesteld of indien Pril Adviesbureau een begin heeft gemaakt met de werkzaamheden voor cliënt.
 7. Iedere aansprakelijkheid in verband met een opdracht, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van mr. Pril, is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Pril advocatuur zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het zogenaamde eigen risico van Pril Adviesbureau volgens de toepasselijke polisvoorwaarden.
 8. De cliënt vrijwaart Pril Adviesbureau voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van mr. Pril.
 9. Indien Pril Adviesbureau door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, is Pril Adviesbureau gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 10. De aan Pril Adviesbureau verschuldigde honoraria worden berekend op basis van de door mr Pril aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het ter zake toepasselijke uurtarief. Pril Adviesbureau kan het uurtarief aanpassen. Verschotten worden afzonderlijk in rekening gebracht en verrekend met de einddeclaratie. Voor zover toepasselijk, worden alle bedragen vermeerderd met omzetbelasting. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Pril Adviesbureau de opdracht mag ontbinden, onverminderd haar overige rechten.
 11. Blijft betaling van de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn uit, dan is Pril Adviesbureau gerechtigd, op grond van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, het volledige factuurbedrag te verhogen met incassokosten. Deze verhoging bedraagt minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-.
 12. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Pril Adviesbureau wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.
 13. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van allen die in of voor Pril Adviesbureau werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
 14. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Adviesbureau van toepassing.
 15. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Adviesbureau. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen één maand na de afhandeling van de klacht door de jurist wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van een bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dat niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
 16. Wanneer Pril Adviesbureau en de cliënt er niet in slagen de eventuele klachten over de dienstverlening tot een oplossing te brengen dan kan cliënt zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Adviesbureau.
 17. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Adviesbureau komt tot stand doordat voor of bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht met Pril Adviesbureau de algemene voorwaarden aan cliënt ter hand zijn gesteld. In de opdrachtbevestiging wordt ook naar de regelig verwezen met een korte uitleg van de regeling.
 18. Pril Adviesbureau heeft het recht om tussentijds de algemene voorwaarden aan te passen. Pril Adviesbureau zal cliënt van elke tussentijdse aanpassing vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.
 19. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pril Adviesbureau en cliënt zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling over een te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
 20. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 53848381.